Публічна оферта

Чинна редакція від 02.01.2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей документ є публічною пропозицією (далі — Оферта) Фізичної-особи підприємця ПУНДИ ВАЛЕРІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА код ЄДРПОУ 2813917634 (далі - Компанія), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців, яка адресована невизначеному кругу осіб, укласти договір (далі — Договір) на викладених в цій Оферті умовах, включно з усіма додатками.

1.2. Компанія публікує цей текст на веб-сайті kotiko.com.ua. Оферта набуває чинності з моменту її опублікування на веб-сайті https://kotiko.com.ua.

1.3. Відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Користувачів).

1.4. Відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України реєстрація на веб-сайті kotiko.com.ua є акцептом до даної Оферти. що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також прийняття положення Політики конфіденційності.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Сервіс (КОТИКО) — програмна продукція у вигляді сервісу, яка призначена для автоматизації управління бізнесу, що надається у вигляді онлайн-сервісу, що розміщено, на веб-сайті https://my.kotiko.com.ua

2.2. Користувач — будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка зареєструвалась у Сервісі за адресою https://my.kotiko.com.ua/signup

2.3. Профіль - інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї копії Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми для їх спільного відображення і використання.

2.4. Реєстрація — дія Користувача, яка спрямована на створення Профілю та приєднання до цього публічного договору.

2.5. Тариф — ціна доступу до Сервісу, що наведенний у розділі Тарифи, який є невід’ємною частиною даного Договору, із відповідними обмеженнями.

2.6. Персональна та конфіденційна інформація — інформація, яка була надана Компанії під Реєстрації та/або користування Сервісом.

2.7. Підписка — статус доступу до Сервісу, який надається за передплатою відповідно до Тарифу.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього договору є зобов’язання Компанії надавати доступ до Сервісу Користувачу з правом на використання продукції у відповідності до функціональних можливостей сервісу та Тарифу.

3.2. Доступ до Сервісу надається цілодобово 7 днів на тиждень, окрім випадків, що не залежать від Компанії.

3.3. При появі нових функцій у сервісі виконавець може на власний розсуд має право вимагати додаткову оплату для доступу до функції.

3.4. Цей договір укладається в момент Реєстрації та до моменту видалення Профіля, за бажання однієї із сторін.

3.5. Вартість доступу та функціонал Сервісу встановлюється відповідно до Тарифу, який Користувач обирає на власний розсуд.

3.6. Доступ до Сервісу надаєтеся виключно через веб-портал, що розміщено на веб-сайті https://my.kotiko.com.ua

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Компанія зобов’язана:

1. Надавати цілодобовий доступ до Сервісу цілодобово та з обмеженнями вставленим обраним Користувачем Тарифом (за наявності), окрім обмежень у виняткові сервісні періоди, визначені цим Договором та/або шляхом додаткового попереднього розміщеного повідомлення на сайті https://kotiko.com.ua

2. Зберігати конфіденційну інформацію Користувача, яка була отримана під час Реєстрації та/або під час користування Сервісом.

Компанія має право:

1. Обмежити та/або припинити доступ до Сервісу за умови не сплати або у випадку нестачі коштів Користувача на рахунку.

2. У будь-який момент припинити доступ до Сервісу, а також розірвати договір із Користувачем у випадку не виконання зобов’язань, прийнятим цим Договором, без права відновлення доступу та з видаленням персональної та конфіденційної інформації.

3. Припинити доступ до Сервісу, а також розірвати договір із Користувачем у випадку, якщо Користувач не скористався Сервісом протягом 6 (шести) та більше календарних місяців підряд, без права відновлення доступу та з видаленням персональної та конфіденційної інформації. При цьому здійсненна оплата не повертається користувачу.

4. Змінити умови Договору у будь-який момент без попереднього попередження Користувача.

5. На власний розсуд змінювати параметри та функціонал у будь-який момент без попереднього попередження Користувача.

6. На вимогу розкривати персональну та конфіденційну інформацію правоохоронним органам та іншим відомствам України відповідно до чинного законодавства України.

7. Припинити дію цього договору у будь-який момент

Компанія несе відповідальність за:

1. Справність та коректну роботу Сервісу

2. Втрату або пошкодження Конфіденційної та персональної інформації, окрім випадків, що підпадають під Форс-мажор.

Компанія не несе відповідальність за:

1. За зміст Персональної та конфіденційної інформації

2. Неправомірні дії, вчинені Користувачем у Сервісі

3. Помилки або перерви в роботі інтернет-провайдера

4. Відсутність інтернет-з’єданання у Користувача

5. Інші перешкоди до доступу до інтернет мережі, які не залежать від Сторін цього Договору.

6. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань, а також у випадку

7. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.

8. Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), епідемії, дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов'язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин. Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев'яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом (Торгово-Промисловою Палатою України).

9. За доступ до Сторонніх сервісів (в т.ч. Програмних РРО, Віртуальних АТС, сервісів СМС-провайдерів, тощо), які надаються через Сервіс.

Користувач зобов’язаний:

1. Самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв'язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет

2. Не здійснювати копіювання та/або пошкодження, що входить до складу Сервісу.

3. Не проникати в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, не створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу.

4. Надати дійсну конфіденційну інформацію при реєстрації (в т.ч. Ім’я, прізвище, адресу електронної пошти).

5. Не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не здійснювати їхню модифікацію, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;

6. Самостійно контролювати статус Підписки, та своєчасно продовжувати її.

Користувач має право:

1. Цілодобовий безперервний доступ до Сервісу, з відповідними обмеженнями встановленим Тарифом.

2. Отримувати консультації, щодо роботи Сервісу, через канали дистанційного зв’язку (в т.ч. електронну адресу, месенджери).

5. ПІДПИСКИ

5.1. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України, відповідно до Тарифів.

5.2. Ціна тарифу може встановлюватися в іноземній валюті, проте сплата тарифу здійснюється в національній валюті України.

5.3. Послуги надаються лише за умови 100% (стовідсоткової) передплати за період, який був зазначений під час сплати.

5.4. Оплата здійснюється за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу, який розмішений у відповідному розділі у Профілі Користувача.

5.5. Оплата за послуги може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але з його попередньої згоди за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо, згідно з правилами і умовами банку та / або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком грошових коштів з його рахунку при виборі опції «Оплатити». При здійсненні оплати відбувається додаткове інформування Користувача про умови Публічного договору-оферти, а також, при активацію послуги, автосписання грошових коштів з введеної банківської картки, що підтверджується Користувачем при натисканні кнопки "Оплатити".

5.6. Компанією можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатності доступу до Сервісу, зокрема, безкоштовне використання Сервісу протягом перших двох тижнів користування та/або інші акційні умови надання доступу до Сервісу.

5.7. Компанія має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію, за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) місяць до дати застосування нового Тарифу із зазначенням дати набрання Тарифом чинності. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв'язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі.

5.8. Внесена Користувачем оплата, Компанією не повертається.

5.9. Доступ Користувачу до Сервісу, після оплати за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу, надається одразу після отримання Сервісом відповіді від сервісу інтернет-еквайрингу про успішну оплату.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Компанія не несе відповідальності за дії третіх осіб, що можуть завадити доступу до Сервісу.

6.2. Договір набуває чинності: для Компанії – з моменту опублікування на ресурсі https://kotiko.com.ua , для Користувача з моменту реєстрації у Сервісі та не має обмеження терміну дії

6.3. Компанія має право, у будь-який момент, в односторонньому порядку розірвати договір з Користувачем без пояснення причин

6.4. Після припинення дії цього Договору доступ до Сервісу припиняється моментально

6.5. Даний Договір набуває чинності з дня його опублікування на веб-сайті https://kotiko.com.ua та не має обмеження строку дії

7. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ФОП ПУНДА ВАЛЕРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

ЄДРПОУ: 2813917634

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Харківська область, місто Харків, вулиця Аерофлотська, буд. 16

Email: admin@kotiko.com.ua

Instagram: @kotiko.com.ua